A Kárpát-medence ősnépétől a Történelmi magyar alkotmányosságig

Mit szabad és mit nem szabad alkotmányozást illetően tenni napjainkban.

Vélemény és hozzászólás:

Szent István államalapítására azért került sor, mert Vérbulcsu Horka 954-955-ös hadjáratai következtében már látszott, hogy a Német Birodalom egyesülése nem akadályozható meg.

Ugyancsak a Római Birodalom megszűnését követően a levált Bizánc birodalommá szerveződése is elekerülhetetlenné és láthatóvá vált.

Ezért a magyarság számára is CENTRALIZÁLT államot kellett szervezni. Ezt Géza és István kezdte meg.
Mivel a magyarság birtokában volt a Szent Korona – ezt a Tarih-i Ungurusz világosan megírja – a pápától azt kérték, hogy az új királyságot ismerje el a térség jogviszonyainak megfelelően Keresztény Királyságnak.
Ezt a pápa levelében meg is tette. A pápa semmi mást nem tett. Koronát egyáltalán nem küldött, ilyesmit levelének későbbi másolatainak változataihoz csak az egyház fűzött, aminek pillanatnyi politikai oka volt későbbi korokban, semmi más. A gond azzal van, hogy az eredeti pápai levél csak átiratokból ismert, és igen késői formában.
De abból is látható az eredeti pápai levél tartalma, amihez később az egyház mindenfélét hozzátett, bár ezért sokszor felvetették, hogy a megmaradt másolatokat hozzáhamisították.

Mindez azonban semmit sem von le abból, ami a 9. század végén történt.
A lényeges ugyanis az, hogy a magyarok a saját elhatározásukból alakítottak ki centralizált államformát, aminek szükségességére már Vérbulcsu Horka is rámutatott, mert addig a nyugati hadjáratokban csak a határszéli magyar nemzetségek vettek részt, ezek alkalmi szövetségeinek a feje ő volt, a hun ivadék, a Fekete Horka, illetve a Karcsak. Ennek emlékei a Csallóközi Karcsák, mert ott telepítették le a már hivatalukat kiszolgált Karcsákat.

A Magyar Királyság tehát önálló állam maradt és ezen semmit sem változtat Orseolo Péter, István nővérének fia mesterkedése, aki Imre herceg özvegyével összejátszva valószínűleg merényletet kísérelt meg István ellen, illetve megvakíttatta Vazult.

A közvetlen ág azonban megmenekült, és az Árpád hercegek visszatértek.
Géza idején a pápaság a magyarokra támaszkodva erősödött meg, és bújt ki a német császárság felügyelete alól.
Ezzel a magyarok betöltötték azt a helyet, amivel Bizánc kísérletezett a 9. század végén, amikor a Balkánra vándorolt, szervezetlenül maradt szláv tömegeket, a 7-8. században lezajlott bajor-avar-szász háborúkat követően, tehát a 9. század végén Bizánc megkísérelte valamiféle harmadik erőnek megszervezni, mégpedig a Száva folyótól délre eső területeken és a mai Ausztria nyugati és északi részén, vagyis az Ostmarkon, és a Balkánon. Északabbra nem mentek, mert ott a Hunok vezetője a TUDUN uralkodott, és rendre visszaverte a Karolingok támadásait az avar uralom meggyöngülését követő időkben is. A bizánci szervezkedést Róma támogatta, mert ki akarta ellensúlyozni a Karolingok germán hatalmi súlyát.
A Magyar Királyság azonban Szkítia uralkodója jogain alapult és annak jogfolytonosaként élt tovább. Ezt a Tarih-i Ungurusz világosan kifejti, amikor elmondja, hogy amikor a magyarok útra kelnek, ezt Szkítia uralkodója engedélyével teszik. Az csak habsburg, osztrák, pánszláv, kommunista mese, hogy kalandozni indultak volna.

(A továbbító megjegyzése: a “kalandozások” ténye történelmi tény, de az nem céltalan rablóhadjárat volt, hanem a korábban elrabolt koronázási ékszerek visszaszerzésére irányuló, célzott támadások, amik sikerrel jártak.)

Evlia Cselebi török történetíró a mohácsi csatát követően, Buda megszállásakor megírja, hogy érdeklődéssel nézték Budát, ennek a NÉGYEZER ÉVES Királyságnak a székhelyét.
Elő kell venni ezt az Evlia Cselebi idézetet, a nyáron a Tarsoly c. újság leközölte. Csak gratulálni lehet ezért a szerkesztőnek, hogy ezt közölték.

A 4 ezer éves ősi királyság felvetése érdekes, különösen az, hogy ezt a törökök pontosan tudták. [Közbevetés: ma már tudjuk, ők is velünk rokon népek .] Az adat a Tarih-i Ungurusz által említett azon népre vonatkozik, amelyet Hunor népe Pannóniában talált, és akik az ő nyelvüket beszélték. Ezt a Tarih-i Ungurusz világosan kifejti. Ez az ősnép pedig nem más, mint a görög mondákban szereplő, Huperboreuszoknak nevezett ősnép, akiktől a görög civilizáció szinte minden civilizált elemet átvett. Arcadia, vagyis Árkádia pelazgjait, Helena, vagyis Tündér Ilona? Arkadiai volt és mert a görögök rosszul bántak vele, a trójaiak elrabolták. Trója méd – szkíta és arkádiai eredete ismert dolog a szakirodalomban. Trója Szikamberei, akik, mint azt a Tarih-i Ungurusz világosan kimondja, Pannóniába vándoroltak Trójából, a trójai háborút követően, illetve onnan is tovább, és megalapítják a HÉT dombon az ősi etruszk várost, Rómát. Innen aztán egyenes út vezet a Merovingokhoz, akik vérségi vonalon az Anjou családban maradtak meg, és egyesültek az Árpádokkal. Belőlük csak Rákóczi Ferenc Nagyságos fejedelem utódaiban maradt meg leszármazott. Felesége, Szent Erzsébet és meroving ágat is örökölt, maga Rákóczi pedig Árpád házi vérvonalat is.

Meg kell jegyezni, hogy a hazai rezsim a mai napig kétségbe van esve a Tarih-i Ungurusz független kiadása miatt, és főleg azért, mert az ügy kikerült a terrorista, fajgyűlölő politikájuk ellenőrzése alól. Mint a kiadója, figyelem ezeket az elemeket és az elhallgatást, mellébeszéléseket. Ez az írott anyag a 9. században már írott anyagokból merített, ezt a török nyelvű másolat világosan megírja és Dr. Blaskovics József első kézíratos fordításában ÍGY van benne. Ezeket a fordított anyagokat 1975 körül Budapestre vittem, és azok másolatait elhelyeztem magyar íróknál, mint Illyés Gyula, Grandpierre Endre, és másoknál. A hazai kiadást azonban csak azzal a “feltétellel” engedték meg Dr. Blaskovics Józsefnek, amikor 1981-ben emigrálva Clevelandban bejelentettem, hogy nálam van a kézirat, ha az írott forrásokra való hivatkozást “mesélőkre és elbeszélőkre” javítja, ami forráshamisítás volt. A kútfőidomítás a hazai elnyomó rendszer jellemzője. A hazai rezsim a mai napig a magyarságot barbár, pusztítandó népként kezeli, amelynek nem lehet múltja és jövője sem. A hamisításra Grandpierre Endre felfigyelt és fián, Attilán keresztül értesített is. Anyagi okoknál fogva késik a harmadik kiadás és ezért egyelőre nem jelenthettem be ezt a fontos tényt a közvéleménynek és a magyar olvasó közönségnek az újra kiadott anyagban.
A Magyar Történelmi Alkotmány tehát írott források alapján megmaradt államiságunk, közjogunk, szokásjogunk és történelmi jogunk hatalmas műve.

Ezért nem szabad hozzányúlni.
A nemzetközi jogban ugyanis a Magyar Történelmi Alkotmányosság elismert. Ennek alapján mondta ki pl. Eisenhower amerikai elnök az 1956-os forradalom idején, hogy Mindszenthy József hercegprímást elismerik államfőnek, tehát a Nagy Imre, 1956-os legitim kormánya fölött. Ezzel Truman és Churchill véleményét követte. Azt, hogy a Koronatanács utolsó, állva maradt tagját ismerik el államfőnek. A kommunisták nem véletlenül dühöngtek 1945 után és Eisenhower kijelentése miatt és ezért írtak össze-vissza mindenféle “alkotmányokat.” Csak ostoba, kishitű, gyáva és buta emberek követik 1989-t követően a kommunista ukázokat. A Koronatanács a Történelmi Alkotmányosságból következik. Eredete a vezéri tanács, amely Árpádot körülvette és az ország ügyeit megszervezte. Ezt egy érdekes tanulmányában maga Zlinszky János alkotmánybíró megírja. A vezérek segítenek és határozzak el a Királyság megszervezését és István megkoronázását. Lasd Tarih-i Ungurusz. A mai igaz magyar vezetők egyetlen kötelessége, hogy a nemzetközi jogra figyelmeztessenek és a magyar Alkotmányosságot megvédjék.

Érdekességként megjegyzem, hogy a Rákóczi szabadságharc idején, amikor az angol diplomácia a császáriakat a magyarok jogainak elismerésére akarta szorítani, hogy a magyar hadszíntér megszűnjön, a béketárgyalások angol diplomatái a magyarokat CONSTITUTIONALISTS-k-nek, tehát Akotmányvédő harcosoknak nevezték. Csak nyilvánosság előtt használták a “malcontents”, tehát elégedetlenkedők elnevezést, és éppen ezért tartózkodtak a lázadók megnevezéstől, amit a császáriak szerettek volna elérni.

Mi sem természetesebb annál, mint az, hogy a magyarság jelenlegi üldözői, fosztogatói, a magyarság négyezer éves államiságának bitorlói, primitív fajgyűlölők, történelmi múltunk adatainak hamisítói, jelképeink gyalázói, mindent megtesznek azért, hogy ezt az ősi ALKOTÁST eltüntessék, vagy ha mást nem, hát lekicsinylően beszéljenek róla és elmaradottnak gúnyolják.. Rákosiék és a szovjetek csak egy epizód volt, lássuk az egész képet. Ne essünk abba a hibába, hogy ostoba napi politikai divatok miatt és kishitűségből, ne merjük vállalni, ami a miénk és csakis a miénk.
Ha más nem, gondoljunk az ősökre, akik annyi ezer éven át vállalták. A Hiperboreuszoktol Rákóczi kurucai-ig és azóta bezárólag.
Csak azt szabad tenni, hogy a magyar Történelmi Alkotmányosság érvényét felelős Magyar Alkotmányozó Nemzetgyűlés ÁLLAPÍTSA meg.

Semmi mást nem szabad tennie, vagy gyökértelen csürhévé válunk ostoba módon viselkedő “törvényhozók”, meg “alkotmányozók” jóvoltából.
A JOGFOLYTONOSSÁG helyreállításával az ideiglenesen határokon túlra szorított magyar nép, történelmi emlékhelyeink és a területeink a legmegfelelőbb VÉDELMET kapják.
Erre legyünk tehát figyelemmel!

Geönczeöl Gyula
Léva, Felvidék,
Cleveland, Ohio, emigráció
2009. December 12.

andre névjegye

blog.hu/user/869474 blog.hu/user/870746 http://blogger.hu/user/170038 https://www.blogger.com/profile/04913511731763672942 https://plus.google.com/116812610149169792129 https://twitter.com/andrelowoa https://twitter.com/andre_lowoa
Kategória: Pest | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.