2010/3. hét

Erdélyi magyarok tízparancsolata

A minap a Bethlen Könyvtárban egy kis nyomtatott füzetecske vonta magára a figyelmemet. Címlapján ez volt olvasható:Erdélyi Magyarok Könyvesháza 110. szám.Gábor Áron, az ágyúöntõ székely, Budapest,1921. Kiadja a Bocskai Szövetség. Ára 5korona. A címlap még egy igen jellegzetes székelykaput ábrázol, elõtte pedig egy székelyférfi, meg egy székely asszony népviseletben.A Gábor Áronról szóló 15 és fél oldalas ismertetõ után az erdélyi magyarok alább közölt – tízparancsolata következik.

I.Ne vándorolj ki Erdélybõl, sõt ha a mostohaviszonyok arra is kényszerítettek volna, hogy ideiglenesen eltávozzál onnan, mihelyt lehet,azonnal térj vissza, mert Erdély csak úgy veszhet el, ha megfogyatkozik benne a magyarság.A hazát nem a hegyek, a völgyek, a folyók és a mezõk alkotják, hanem azok, kik benne laknak, a nemzet tagjai, az emberek. Ne feledd azt az igazságot, hogy Erdély tõlünk senki sem veheti el, hanem csak magunk veszíthetjük el bûneink és tévedéseink következtében.

II.Légy hû vállalásodhoz és egyházadhoz.Õseid hite és Istene szent legyen és tisztelettárgya elõtted, mert erõs várunk lesz nekünk erdélyi magyaroknak az Isten és az õ háza, a templom.

III.Rendületlenül ragaszkodjál magyar anyanyelvedhez. Ne feledd el, hogy nyelvében él a nemzet. A nemzet nyelvének megõrzõi és kincsesházai azok a könyvek, melyeket a nemzet nagy költõi és tudósai írtak, temploma pedig az iskola. Magad és gyermeked magyarságának érdekében a könyvért és az iskoláért ne sajnálj soha, semmiféle anyagi áldozatot. Légy hû õsapáid nemes szokásaihoz,hagyományaihoz, meséihez, mondáihoz,zenéjéhez, dalaihoz és mûvészetéhez, mert azokban él magyarságod legnemesebb alkotóereje, magyar fajodnak lelke.

IV.Szeresd kivétel nélkül magyar véreidet, mert azok igazi édestestvéreid. Élj velök egyetértésbenés szeretetben. Vezetõidet azoknak legderekabbjai és legbecsületesebbjei közül választ, de aztán bízzál bennök, kövesd õketés engedelmeskedjél nekik. Bizalom és fegyelem nélkül nem maradhat fenn semmiféle emberi társadalom. Ne civakodj, ne pártoskodj,mert egyetértés nélkül, mint oldott kéve, hull szét szegény, sokat szenvedett magyar nemzeted. Lásd a búzaszál is önmagában gyönge és törékeny, de kévébe kötve nehezebben szakítható el, mint a kõoszlop.

V.Ne gyûlöld a veled együtt lakó idegennemzeteket, még akkor sem, ha ellenségeid.Igyekezzél velök, hacsak lehet, békességben élni. Magyar véreid ellen azonban azoknak szolgálatába a világ semmi kincséért se állj.Nemzetséged megtagadásának legerõsebb védõeszköze nem a gyûlölet, amelyet ellenségeid ellen táplálsz kebledben, hanem a nemzetedhez és önmagadhoz való rendíthetetlen hûséged.

VI.Szeresd családodat. Légy jó férj, jó apa, jó feleség, jó anya és jó gyermek. Ne feledd,hogy a nemzet nem ás, mint az egyszármazású vagy az egymáshoz simult családok összessége. Ha a család egészséges, erõs,becsületes, akkor a nemzet is egészséges, erõs és becsületes lesz. A tiszta erkölcsû család alkotja azt az alapját az államnak,amelynek megromlása után még a hajdan annyira híres és hatalmas Róma is rabigába görnyedt.

VII.Makacsul ragaszkodjál a birtokodban lévõ házhoz és földhöz, bármilyen kicsi legyen is az.Idegen nemzetbõl valónak el ne add, semmiáron és semmi körülmények között sem házadat,sem földedet, mert ne feledd, hogy kié aföld, azé az ország.

VIII.Tanulj és folytass hasznos mesterséget, ipart és kereskedést, mert ezek nélkül a nemzetnem lehet vagyonos és nem tehet jólétre szert.Ha az ipar és kereskedelem idegenek kezébekerül, akkor még saját házadban és saját földeden is idegenek szolgája leszel. Szorgalom és kitartó munka nélkül nincs sem egyéni, sem nemzeti önállóság és szabadság.

IX.Légy becsületes nemcsak magánéletedben,hanem a közdolgokat illetõ minden cselekedetedben is. Közéleti dolgodban, legyen az akár községed, akár egyházad, vármegyéd, vagy hazád ügyeivel kapcsolatos. Amerika nagy államférfiának, a villámhárító feltalálójának,Franklin Benjáminnak azt a bölcs mondását kövesd, amely azt tanítja, hogy a legjobb politika a becsületes politika.

X.Légy lelkedben, szavaidban és tetteidben igaz, önzetlen, õszinte és egyenes, mert ez az igaz magyar jellem. Ne csak a másét ne kívánd, hanem a közvagyont is olyan érintetlen szentségnek tekintsd, amelyet nemcsak nem szabad csorbítanod, hanem munkás hozzájárulásoddal éppúgy tartozol növelni, mint saját magánvagyonodat, mert a közvagyon egyszersmind a tied is. Ne feledd egy pillanatra sem, hogy hazád Erdély, csak úgy maradhat magyar, bárkié is legyen benne a hatalom, ha nemcsak a benne lakó egyes magyarok,hanem magyar községei, városai is virágzókés gazdagok lesznek.

andre névjegye

blog.hu/user/869474 blog.hu/user/870746 http://blogger.hu/user/170038 https://www.blogger.com/profile/04913511731763672942 https://plus.google.com/116812610149169792129 https://twitter.com/andrelowoa https://twitter.com/andre_lowoa
Kategória: Fölfeszített nemzet, parancsolat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.